BABBELATELIER

OVERZICHT MINI-CURSUS

 1. PERSOONSGEGEVENS
  Een formulier invullen (persoonsgegevens) ¿Cuál es + enkv.? / ¿Cuáles son + mv.?
  Zich voorstellen vrouwelijke personen
  ser >< estar
  De familie bezittelijke adj.: mi, tu, su
  ⸘Quién es? / ⸘Quiénes son?
  tener
 2. DE STAD VERKENNEN
  De belangrijkste openbare plaatsen Het geslacht van de substantieven
  De weg vragen en wijzen ⸘Dónde está …?
  tener que
  De winkels Situeren in de ruimte
  de + el = del
  De bezienswaardigheden hay >< hay que
 3. ZEGGEN WAAR JE VAN HOUDT
  Sport jugar al/a la + balsport
  practicar + sport
  Me gusta ...
   Het persoonlijk voornaamwoord
  • na een voorzetsel
  • meewerkend voorwerp
  Gradaties aanbrengen
  Fruit en groente A mí también./ A mí no.
  A mí tampoco./ A mí sí.
  Ontbijt Voy a tomar / Y para beber
 4. BOODSCHAPPEN DOEN
  Hoeveelheden en verpakkingen medio,-a
  de na woorden die een hoeveelheid aanduiden
  quisiera = ik zou willen
  Boodschappen doen: bij de kruidenier unos vóór een getal = ongeveer
  vragen naar de prijs
  Een keuze maken aanwijzende voornaamwoorden en adjectieven
 5. HET LEVEN VAN ELKE DAG
  Het uur Hoofdtelwoorden van 0 tot 31
  ¿Qué + zelfstandig naamwoord?
  Dagelijkse bezigheden
  De OTT van de regelmatige wwn hablar, comer, vivir + wederkerende wwn
  Bepaald lidwoord voor lichaamsdelen
 6. WAT EEN WEER!
  Het weer Onpersoonlijke werkwoorden
  Werkwoorden met verandering van stamklinker
  pensar, entender, contar, mover
  Maanden en seizoenen Plaats van tijdsbepalingen en woorden die een frekwentie aanduiden
  Conversatie over het weer Vertaling van het is bij weersbepalingen
  Het onvoltooid deelwoord (gerundio)
  Dagen en feestdagen Rangtelwoorden
  Een datum uitdrukken
  Het bepaald lidwoord bij tijdsbepalingen
 7. KLEUR IN DE KLEERKAST!
  De kleuren Adjectieven die een kleur aanduiden
  Vrouwelijk, meervoud en overeenkomst van het adjectief / meervoud van substantieven
  Het onbepaald lidwoord
  Kleding Voy al teatro <> voy a bailar
  Kleding om te beschrijven Bepaald lidwoord om iemand aan te duiden
 8. WAOW! WAT EEN STUK!
  Het lichaam
  Iemands uiterlijk beschrijven Gebruik van ser voor fysieke eigenschappen
  Betekenis van het suffix -oso,-a
  Lichaamsdelen beschrijven Gebruik van tener en llevar
  Gebruik van het bepaald lidwoord voor lichaamsdelen
 9. IK VOEL ME NIET LEKKER.
  Ik heb pijn Me duele / bepaald lidwoord voor lichaamsdelen
  Vormen van het persoonlijk voornaamwoord
  Andere symptomen Een beleefd bevel geven
  De imperatief
  Gebruik van estar o.a. bij deelwoorden
  Wat de dokter kan doen Plaats van het persoonlijk voornaamwoord bij een infinitief
 10. IEMAND UITNODIGEN
  Uitnodigen conmigo, contigo
  Het persoonlijk voornaamwoord van de 3e persoon
  lo/le en los/les
  De uitnodiging aannemen of afslaan Vertaling van zouden (de condicional)
  Afspreken Tijdsaanduidingen
  Plaatsaanduidingen: delante de en detrás de
 11. SHOPPEN!
  Het gesprek beginnen Vorming van de voltooid tegenwoordige tijd
  Plaats van 2 persoonlijke voornaamwoorden
  Tonen waar het kedingstuk staat en zeggen welke maat je wil Aanwijzende voornaamwoorden
  Plaatsbepalingen
  Passen le + lo, ... wordt se lo, ...
 12. MIJN HUIS, MIJN THUIS!
  De buitenkant
  Het plan en de kamers OTT van jugar (ue) en dormir (ue)
  De slaapkamer
 13. ZICH OPTUTTEN
  De badkamer
  Persoonlijke hygiëne Constructie: limpiarse los dientes
  Zich schminken
 14. IN HET HOTEL
  Een hotelkamer reserveren otro
  sentir (ie) >< servir(i)
  Problemen malo, bueno, grande
  sentir (ie) >< servir(i)
  estar + gerundio
  woordvorming des-, re-, -oso, -dura
 15. AAN TAFEL!
  De eetkamer
  De tafel Suffixen -ero,-a
  Suffixen -illo,-a en ito,-a voor verkleinwoorden
  suffix -ón voor vergrootwoorden
 16. SPREKEN OVER EEN OBJECT
  Type en gebruik Wederkerende werkwoorden met passieve betekenis
  Basiskenmerken Gebruik van ser voor basiseigenschappen
  De suffixen -ura, -dad, -tud en -or
  medir vervoegd zoals servir
  De suffixen -oso, -able Het prefix in-
 17. KOKKERELLEN
  De keuken Het suffix -dor, -dora
  Het prefix des-
  De maaltijden klaarmaken Vervoeging van cocer (Spellingsproblemen)
 18. HET OPENBAAR VERVOER
  Op de luchthaven onregelmatige werkwoorden salir en querer
  Een vliegtuigreis boeken Voorzetsels a en en
  Onregelmatige condicional van querer
  Reizen over land en over zee
 19. MET DE WAGEN OP WEG
  De auto: onderdelen / het gewone onderhoud
  Panne
  Een auto huren

pijl omhoog

© Babbelatelier 2021