BABBELATELIER

HET TELWOORD

A. HOOFDTELWOORDEN

0 cero 10 diez
1 uno,-a. 11 once
2 dos 12 doce
3 tres 13 trece
4 cuatro 14 catorce
5 cinco 15 quince
6 seis 16 dieciséis
7 siete 17 diecisiete
8 ocho 18 dieciocho
9 nueve 19 diecinueve
20 veinte 200 doscientos,-as
30 treinta 300 trescientos,-as
40 cuarenta 400 cuatrocientos,-as
50 cincuenta 500 quinientos,-as
60 sesenta 600 seiscientos,-as
70 setenta 700 setecientos,-as
80 ochenta 800 ochocientos,-as
90 noventa 900 novecientos,-as
100 cien 1000 mil
101 ciento uno 2000 dos mil
Monstertje met opmerking over het gebruik van y bij telwoorden
21 veintiuno 31 treinta y uno 101 ciento uno
22 veintidós 32 treinta y dos 102 ciento dos
101 ciento uno 102 ciento dos 1001 mil uno

(Voor de schrijfwijze van bijvb dieciséis, zie spellingsproblemen en accent)

Tussen honderdtallen, duizendtallen, ... en eenheden staat er geen y.
vb. ciento uno

MAAR: ciento treinta y uno (tussen tientallen en eenheden)

UNO

Voor mannelijke substantieven: un cuarenta y un coches
Voor vrouwelijke substantieven: una cuarenta y una semanas

100 en 1000

DE HONDERDTALLEN

MILLÓN, MILLONES

un millón
(2, ...) millones
+ de + substantief vb. dos millones de personas
mil millones = 1 miljard

OPMERKINGEN I.V.M. HET GEBRUIK

Men gebruikt hoofdtelwoorden i.p.v. rangtelwoorden in een datum:

B. Rangtelwoorden

eerste = primero,-a
tweede = segundo,-a
derde = tercero,-a
vierde = cuarto,-a
vijfde = quinto,-a
zesde = sexto,-a
zevende = séptimo,-a
achtste = octavo,-a
negende = noveno,-a
tiende = décimo,-a

Vanaf 11 gebruikt men normaal de hoofdtelwoorden (na het substantief, soms ook ervoor).
vb. el capítulo catorce = het 14e hoofdstuk / hoofdstuk 14pijl links pijl omhoog pijl rechts

© Babbelatelier 2022